Regulamin

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego mapkazdrapka.pl

1. Definicje

1.1. oMAPPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25 lok. 16, NIP 113-29-59-409, właściciel sklepu internetowego www.mapkazdrapka.pl, zwany dalej oMAPPo sp z o.o.

1.2. Sprzedawca – oMAPPo sp. z o.o.

1.3. Sklep internetowy – zespół stron internetowych, będący własnością oMAPPo sp z o.o., dostępnych pod adresem internetowym www.mapkazdrapka.pl

1.4. Regulamin – niniejszy regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania ze Sklepu internetowego. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Klientów sklepu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Sklepu internetowego. Niniejszy Regulamin stanowi zbiór uniwersalnych, obowiązujących wszystkich Klientów sklepu zasad, przy czym mogą istnieć dalsze ograniczenia w korzystaniu przez Klientów sklepu, wynikające z uwarunkowań technicznych i/lub prawnych.

1.5. Klient sklepu – osoba pełnoletnia odwiedzająca Sklep internetowy, która przesłała do Sprzedawcy wypełniony formularz zamówienia i zaakceptowała niniejszy Regulamin i która ma prawo, przy zachowaniu zasad Regulaminu, a także instrukcji, haseł i odnośników zamieszczonych w samym Sklepie internetowym do korzystania ze wszystkich możliwości, jakie on oferuje. 1.6. Użytkownik – każda osoba korzystająca w ograniczonym zakresie z zasobów Sklepu internetowego, tj. bez wypełnienia procedur rejestracyjnych, o ile zostały udostępnione takie możliwości przez oMAPPo sp z o.o.. Brak procedury rejestracyjnej w szczególności nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika określonej w pkt.3 niniejszego Regulaminu.

1.7. Rejestracja – wypełnienie przez Klienta sklepu formularza zakupu produktu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu internetowego, poprzez podanie danych osobowych, teleadresowych oraz adresu e-mail. Wypełnienie formularza zamówienia wymagane jest do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem sklepu, Umowy Sprzedaży.

1.8. Hasło – otrzymywane wraz z mailem potwierdzającym zakup, który wraz z adresem e‑mail wymagany jest do logowania.

1.9. Umowa sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem sklepu internetowego, w trybie określonym w niniejszym regulaminie.

1.10. Dostawa – dostarczenie przez Sprzedawcę, Klientowi zamówionego towaru, stanowiące wykonanie świadczenia przez oMAPPo sp z o.o. na podstawie Umowy sprzedaży. Dostawa może być zrealizowana za pomocą transportu własnego Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu usług firm zewnętrznych.

2. Informacje ogólne

2.1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym

www.mapkazdrapka.pl, prowadzony jest przez oMAPPo sp z o.o. z siedzibą

w Warszawie, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25 lok. 16, NIP 113-29-59-409.

3. Prawa i obowiązki Klienta i Użytkownika

3.1. Klient sklepu/Użytkownik zobowiązany jest do przekazania oMAPPo sp z o.o.

wypełnionego formularza zamówienia. Każde zalogowanie się na stronę Sklepu

internetowego przez Klienta sklepu/Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją

niniejszego Regulaminu.

3.2. Klient sklepu/Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu

internetowego w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw osób trzecich,

zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.

3.3. Klient sklepu/Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od

jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu

internetowego oraz korzystania z jego zasobów i oferowanych przez niego

funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

3.4. Wypełnienie formularza Zamówienia przez Klienta/Użytkownika jest

równoznaczne z Jego oświadczeniem, że:

a) podane w formularzu Zamówienia dane są kompletne i zgodne ze stanem

faktycznym,

b) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.

3.5. Nie jest dozwolone zamieszczanie do produktów komentarzy lub opinii, które:

a) zawierają dane osobowe i teleadresowe,

b) są reklamami lub promocją działalności gospodarczej własnej lub obcej,

c) zawierają treści uznawane jako SPAM – nie będące tematycznie związane

z komentowanym produktem lub stanowią treści przypominające komunikaty i

ogłoszenia,

d) stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych,

e) naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy

moralne,

f) obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób lub

przedsiębiorstw,

g) popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy

(dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne),

h) uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają możliwości korzystania z

zasobów Sklepu internetowego przez inne osoby.

3.6. Odpowiedzialność Klienta sklepu/Użytkownika:

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec oMAPPo sp z o.o.

z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku

towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr

osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez Klienta

sklepu/Użytkownika komentarzy, opisów lub innych materiałów, w tym linków

prowadzących do stron zewnętrznych w Sklepie internetowym – Klient

sklepu/Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich

kroków prawnych zapewniających należytą ochronę oMAPPo sp z o.o. przed takimi

roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wystąpić jako pozwany w miejsce

oMAPPo sp z o.o. lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie

oMAPPo sp z o.o. do wszelkich postępowań toczących się przeciwko oMAPPo sp z o.o..

Zobowiązuje się także zwolnić oMAPPo sp z o.o. z odpowiedzialności

zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie oMAPPo sp z o.o.

poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z

roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr

osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych

praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.

4. Opisy towarów

4.1. Prezentowane na stronach Sklepu internetowego opisy produktów są zgodne ze

stanem faktycznym przedstawionym przez dostawcę produktów.

4.2. Sprzedawca nie odpowiada za błędy w opisach wynikłe z przedstawienia mu

błędnych lub mylnych informacji przez producenta lub dystrybutora danego

produktu.

4.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany które wprowadza

producent bądź dystrybutor, nie informując o tym fakcie Sprzedawcy.

5. Zamówienie

5.1. Zamówienia można składać przez całą dobę, przez cały rok. Sprzedawca

zastrzega sobie jednak prawo do wstrzymania przyjmowania i realizacji zamówień

w następujących przypadkach:

a) w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy,

b) w przypadku wyczerpania stanu magazynowego towaru,

c) w czasie przerw technicznych koniecznych do poprawnego funkcjonowania

Sklepu internetowego,

d) z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

5.2. W celu złożenia zamówienia, Klient/Użytkownik Sklepu Internetowego

zobowiązany jest podać aktualne i zgodne ze stanem faktycznym dane osobowe,

teleadresowe – w tym adres do wysyłki, adres poczty elektronicznej (e-mail). Jest

to konieczne do wykonania obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży.

5.3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

złożoną Sprzedawcy przez Klienta sklepu/ Użytkownika. Po złożeniu zamówienia

na adres poczty elektronicznej przedstawiony w procesie Zamawiania wysłana

zostaje wiadomość celem potwierdzenia złożenia zamówienia. Jest ono

równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta sklepu/Użytkownika zawarcia

Umowy sprzedaży.

5.4. Wybór formy płatności (płatność w trakcie zamawiania za pomocą

płatności on-line realizowanej przez partnera lub finalizacją transakcji

pobraniowej wybranemu kurierowi), gdzie Klient/Użytkownik zobowiązany jest

do wyboru jednej z powyższych.

5.5. W przypadku wyboru sposobu płatności przy odbiorze, Sprzedawca

natychmiast po potwierdzeniu przez Klienta/Użytkownika Umowy sprzedaży,

przystępuje do realizacji zamówienia.

5.6. W przypadku braku możliwości wykonania Umowy sprzedaży zgodnie z

zamówieniem Klienta sklepu/Użytkownika spowodowanym brakiem

którejkolwiek z pozycji zamówienia, z Klientem sklepu/Użytkownikiem

skontaktuje się pracownik Sprzedawcy w celu ustalenia zasad wykonania Umowy

sprzedaży. Zamówienie zostanie zrealizowane bez brakujących pozycji, gdy Klient

sklepu/Użytkownik wyrazi na to zgodę. W przypadku nie wyrażenia zgody przez

Klienta sklepu/Użytkownika, Umowa sprzedaży wygasa.

5.7. Termin Dostawy zamówionych towarów zazwyczaj nie przekracza 7 dni

roboczych, od daty wpłynięcia należności na konto wskazane przez Sprzedawcę

lub chwili potwierdzenia chęci zapłaty za towar przy odbiorze, jednakże

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia towaru w terminie

późniejszym, nie przekraczającym 10 dni roboczych od chwili zawarcia Umowy

sprzedaży.

5.8. Klient sklepu/Użytkownik ma prawo sprawdzić, w obecności pracownika

firmy kurierskiej, czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem. Podpis

Klienta sklepu/Użytkownika na liście przewozowym, oznacza potwierdzenie

zgodności Dostawy z Umową Sprzedaży.

5.9. Oferta dostępna jest do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej

ilości towarów zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być

realizowane o czym Klient sklepu/Użytkownik zostanie poinformowany drogą

telefoniczną, lub pocztą elektroniczną przez pracownika Sprzedawcy.

6. Formy płatności

6.1. Klienci sklepu/Użytkownicy mogą korzystać z następujących form płatności:

płatność za pobraniem, uiszczana w gotówce w momencie odbioru towaru lub

płatność przelewem on‑line za pomocą wybranego przez sprzedawcę serwisu

płatności lub płatność przelewem bankowym w formie tradycyjnej zgodnie z

przekazanymi danymi bankowymi.

7. Ceny

7.1. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym podane są w złotych polskich,

są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Ceny podane w Sklepie internetowym nie

zawierają kosztów Dostawy, która jest doliczana oddzielnie do zamówienia.

7.2. Podane ceny są aktualne w chwili składania zamówienia przez Klienta

sklepu/Użytkownika.

7.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępnych w sklepie,

zakończenia sprzedaży przed określonym na stronie Sklepu internetowego czasem i

odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

8. Odstąpienie od umowy sprzedaży

8.1. Klient sklepu/Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez

podania przyczyny w ciągu czternastu dni od dnia odebrania przesyłki z

zamówionym towarem, składając w tym celu Sprzedawcy stosowne oświadczenie na

piśmie lub kontaktując się ze wskazanym numerem telefonicznym Sklepu.

8.2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient sklepu/Użytkownik

otrzyma zwrot równowartości ceny zakupionego towaru, przy czym zobowiązany

jest odesłać otrzymany towar w stanie niezmienionym, oryginalnie zapakowany i

nie uszkodzony wraz z czytelnie wypełnioną kartą zwrotu, której wzór otrzyma po

wcześniejszym kontakcie z Biurem Sklepu.

8.3. Zwroty towarów należy kierować na adres magazynu oMAPPo sp z o.o., którego

dokładny adres podany jest na stronie www.mapkazdrapka.pl .

8.4. Zwrot równowartości ceny zakupionego towaru zostanie dokonany na

wskazany przez Klienta sklepu/Użytkownika numer konta bankowego.

8.5. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi

sklepu/Użytkownikowi w wypadkach:

a) rozpoczętego za zgodą Klienta/Użytkownika świadczenia usług, gdy rozpoczęcie

to nastąpiło przed upływem czternastodniowego terminu, w którym Klient

sklepu/Użytkownik może odstąpić od Umowy Sprzedaży,

b) dotyczących nagrań audio i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów

komputerowych po usunięciu przez Klienta sklepu/Użytkownika ich oryginalnego

opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie

od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta sklepu/Użytkownika w

złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których

przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

8.6. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Klient sklepu/Użytkownik i nie

podlega on zwrotowi.

9. Reklamacje

9.1. Jeśli zakupiony towar posiada wady, Sprzedawca według swego wyboru dokona

jego naprawy, przekazania do naprawy producentowi, wymiany na towar wolny od

wad, zwrotu uiszczonej ceny w całości lub części. W przypadku braku towaru

zakupionego przez Klienta Sprzedawca może zaproponować towar o zbliżonych

parametrach.

9.2. Przekazanie wadliwego przedmiotu do Sprzedawcy odbywa się na koszt Klienta

sklepu, a do przesyłki powinien zostać dołączony dowód zakupu, doręczony przy

Dostawie.

9.3. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni. W przypadkach szczególnych,

niezależnych od Sprzedawcy, termin ten może ulec przedłużeniu.

9.4. Po rozpatrzeniu reklamacji towar zostanie przekazany do Klienta sklepu na

koszt Sprzedawcy. W przypadku zwrotu równowartości ceny reklamowanego

towaru, Klient sklepu zobowiązuje się do podania Sprzedawcy numeru konta

bankowego na który zostanie dokonany przelew.

10. Ochrona danych osobowych, poufność

10.1. oMAPPo sp z o.o.oświadcza, a Klient sklepu/Użytkownik przyjmuje do

wiadomości, że w celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest podanie

do wiadomości oMAPPo sp z o.o. danych osobowych, adresowych i adresu e-mail

(adresu elektronicznego) według zamieszczonego formularza.

10.2. Klient sklepu wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz

wykorzystywanie przez oMAPPo sp z o.o. swoich danych osobowych i

teleadresowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997

r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), przyjmując do wiadomości, że przysługuje mu

prawo dostępu do tych danych, a także ich poprawiania. Prawa oMAPPo sp z o.o.

obejmują również prawo do przetwarzania danych osobowych w celach

marketingowych, administracyjnych i statystycznych.

10.3. Klient sklepu wyraża również zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i

wykorzystywanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez oMAPPo sp z o.o.

w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców

z przeznaczeniem wyników tych badań na polepszenie jakości usług świadczonych

przez oMAPPo sp z o.o. – zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług

drogą elektroniczną.

10.4. Osobiste dane, adresy oraz dane świadczące o sposobie korzystania ze Sklepu

internetowego będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia

okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa lub wynikające z

konieczności wypełnienia obowiązków związanych z zwartą Umową sprzedaży.

11. Postanowienia końcowe

11.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące

przepisy prawa polskiego w szczególności ustawy o Świadczeniu Usług Drogą

Elektroniczną.

11.2. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze i pytania, dotyczące działania Sklepu

internetowego www.mapkazdrapka.pl prosimy kierować na adres

sklep@mapkazdrapka.pl lub zgłaszać listownie na adres oMAPPo sp z o.o.

z dopiskiem „Mapka Zdrapka” lub telefonicznie pod numerem infolinii 503 105

825. oMAPPo sp z o.o. zastrzega, że Regulamin ten może ulec zmianie – z

dwutygodniowym uprzedzeniem o jego wprowadzeniu. Zmieniony Regulamin

będzie publikowany na stronach Sklepu internetowego.

11.3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w związku z

działalnością sklepu internetowego będą rozwiązywane przez nich polubownie.

Jedynie w braku możliwości osiągnięcia porozumienia każda ze stron będzie mogła

skierować sprawę do rozpoznania przez Sąd Powszechne właściwe ze względu na

siedzibę Sprzedawcy

11.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go w serwisie

www.mapkazdrapka.pl